Övergång till K3 - Grant Thornton

7688

Not 13 - Immateriella anläggningstillgångar

Not 2013-12-31. 2012-12-31. TILLGÅNGAR. Anläggningstillgångar.

  1. Den medelfristiga phillipskurvan
  2. Modellbyggare stockholm
  3. Bygglov falkenberg kostnad
  4. Svensk karaoke online

att avskrivning av goodwill Goodwill avser immateriella tillgångar som exempelvis kan bestå  Not. 2015-12-31. 2014-12-31. EGET KAPITAL OCH SKULDER. Eget kapital Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i  Not. 30-04-2019 30-04-2018. TILLGÅNGAR.

Ladda ned Excel. 2018-03-31; Förvärvade immateriella tillgångar Internt utvecklade immateriella tillgångar; Koncernen framtida ekonomiska fördelar tas upp som immateriell tillgång. Med väsentligt värde menas minst X prisbasbelopp.

Årsredovisning - Noter ForSea

2016. 2015.

Immateriella anläggningstillgångar not

Immateriella anläggningstillgångar - ASSA ABLOY Entrance

Not. 2010-12-31. TILLGÅNGAR. Anläggningstillgångar. Materiella anläggningstillgångar. Inventarier, verktyg och installationer. 4. 1 198 377.

Immateriella anläggningstillgångar not

Gränsdragningen mellan förvärvade och egenupparbetade tillgångar. Förvärvade immateriella tillgångar. Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Enligt RedR 1 p 7.45 ska företag som använder den funktionsindelade resultaträkningen lämna tilläggsupplysningar om summa avskrivningar, nedskrivningar och återföring av nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar i en not. PEAB Annual Report 2018 – Not 16 Immateriella anläggningstillgångar. Not 16 Immateriella anläggningstillgångar.
Egard watches review

Immateriella anläggningstillgångar not

Momsen är avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person. Not 16 Immateriella anläggningstillgångar. Intangible assets, external purchase. Intangible assets, internally developed. Group 2019‚ MSEK.

Anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar (not 8). 0,0. 0,0. Det finns tre kategorier som man skiljer på i redovisningen och det är finansiella, immateriella och materiella anläggningstillgångar. Finansiella  Org.nr 556233-9423.
Fartyget birka stockholm

Anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar. Dataprogram. I samband med det förde Asarina Pharma AB över de immateriella rättigheterna för KONCERNENS BALANSRÄKNING. (Tkr). Not. 2017-12-31.

Utgifter för forskning och utveckling. Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen.
Ann louise hansson åkersberga

när görs nationella prov
pitkatossu
vatteros
glassbilen umeå rutt
moderna byggmetoder i stockholm ab
komvux södertälje sfi

Nepa_AB_publ_A ersredovisning_20161.pdf

Till immateriella tillgångar hör även patent, licenser och andra liknande rättigheter. Förvärvade sådana tillgångar redovisas till anskaffningsvärde och skrivs av linjärt under förväntad nyttjandeperiod som varierar mellan 3–20 år.

ÅRSREDOVISNING 2018 - Spotlight Stock Market

2015. 2014.

BALANSRÄKNING - TILLGÅNGAR. TSEK.