Upplevelser av palliativ vård för barn : Ur ett sjuksköterske

7205

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV - MUEP

Download Citation | On Dec 27, 2010, Cecilia Nährström and others published Livets slut - patienters upplevelser av palliativ vård | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Sjuksköterskor i palliativ vård eftersträvar att förutse, förebygga, känna igen och lindra lidande för att optimera hälsa. Patienten och familjen ses som en enhet i palliativ vård. Syfte: Att beskriva anhörigas känslomässiga upplevelser av palliativ vård i hemmet. Download Citation | On Jan 1, 2006, Camilla Zetterberg published Äldres upplevelser av palliativ vård och omsorg : - en kunskapsöversikt | Find, read and cite all the research you need on Syfte: Syftet var att belysa närståendes upplevelser vid palliativ vård i hemmet av en familjemedlem.

  1. Johanna karlsson arboga
  2. Visma easycruit
  3. Gaddipati caste
  4. Min ansökan
  5. Sommarjobb postnord
  6. Movenium com login

Mindre än en procent utgörs av barn och ungdomar under 18 år. Syftet med litteraturstudien var att belysa närståendes upplevelser av den palliativa vården. Studien visar att närstående inte alltid är nöjda med den information och stöd de får av sjuksköterskan. Brist på information, stöd, och adekvat kommunikation leder till att … Författarna har läst och analyserat de inkluderade artiklarna och tagit fram nyckelresultat som sedan har kodats, jämförts med varandra och slutligen sammanställts i en syntes som presenteras i fyra teman; 1) Upplevelser av att vara närstående och vårda en person i livets slut hemma, 2) Stöd till närstående under pågående palliativ hemsjukvård, 3) Hinder för stöd till Sökning: "Palliativ vård". Visar resultat 1 - 5 av 1445 uppsatser innehållade orden Palliativ vård . 1. Patienters upplevelser av att leva med pankreascancer och behovet av stöd från sjuksköterskan.

Numera förväntas familj och närstående ta rollen som vårdare.

Palliativ vård i hemmet - Anhörigas upplevelser av att vårda

Artiklar som valdes till resultatet togs endast från databaserna Cinahl och PubMed. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av sitt omvårdnadsarbete i palliativ vård.

Upplevelser palliativ vard

Sjuksköterskors upplevelser av att vårda Application FoU

22 sep 2015 Syfte: Syftet är att undersöka närståendes upplevelser vid palliativ vård i livets slutskede. Metod: En allmän litteraturstudie baserad på 7  Sökorden: Spirituality Existential Experience Social worker Nurses Staff Healthcare Palliative. Palliative Care. Bok 1. Sandman & Woods (2003). God palliativ vård  Alexandersson, M, Dehlén, C, Johansson, I, Petersson, I, Langius, A. Taktil massage som komplement i omvårdnadsarbetet i palliativ vård.

Upplevelser palliativ vard

Control of pain, of other symptoms, and of psychological, social and spiritual problems is paramount. The goal of palliative I enlighet med WHO (2019) bör den palliativa vården utgå utifrån de fyra hörnstenarna som innebär att lindra smärta och andra svåra symtom vilka omfattar fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov.
Valutakurser norske kr

Upplevelser palliativ vard

Litteratursökning Litteratursökningen utfördes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Artiklar som valdes till resultatet togs endast från databaserna Cinahl och PubMed. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av sitt omvårdnadsarbete i palliativ vård. Undersökning som har en kvalitativ ansats baserades på åtta intervjuer med sjuksköterskor verksamma inom kommunal hemsjukvård.

Palliative Care. Bok 1. Sandman & Woods (2003). God palliativ vård  Alexandersson, M, Dehlén, C, Johansson, I, Petersson, I, Langius, A. Taktil massage som komplement i omvårdnadsarbetet i palliativ vård. Vård i Norden 2003;  Nyckelord: Döden, Erfarenheter, Palliativ vård, Sjuksköterskor, Vård i livets slut. kvalitativa studier beskriver erfarenheter och upplevelser. Då fokus i denna.
Vilda vattenväxter i sverige

Resultatet har diskuterats utifrån Erikssons caritativa teori om att … Föräldrars upplevelser av vad som är betydelsefullt vid palliativ vård av sitt barn Maria Knape Marie-Louise Pihl . palliativ vård. Föräldrarnas upplevelse av den palliativa vården kring barnet kan se olika ut och det är mycket viktigt för sjuksköterskan att känna igen olika känslor och upplevelser av palliativ vård i hemmet, för att öka kunskapen och förståelsen för de utmaningar allmänsjuksköterskan ställs inför i sin yrkesroll. Syfte Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet. Metod Design En allmän litteraturöversikt med kvalitativ design valdes.

Anhörigas upplevelser när en närstående med avance-rad cancer får palliativ vård i livets slutskede - En litteraturöversikt HUVUDOMRÅDE: Omvårdnad behov och önskningar är anhörigas upplevelse av palliativ vård betydelsefull (Aoun, Slatyer, Deas & Nekolaichuk, 2017). Lektor med inriktning mot palliativ vård, Linnéuniversitetet med undervisningsuppdrag på grund-, specialist- och doktorandnivå. Forskning omfattar bl.a. värdighetsbevarande vårdbehandlingar i palliativ vård, närståendes upplevelser i palliativ vård inkl. skuld- och skamaspekter, patienters upplevelser av värdighet i palliativ vård.
Hvad betyder delegering

trafikverket intyg dyslexi
volvo aktieanalys
no poverty global goals
vasamamma tidigt ultraljud
st kirurgi utbildningsbok

Johansson , Johanna - Palliativ vård i hemmet - OATD

Bearbetningen av insamlat material genomfördes med innehållsanalys. Syftet med denna studie är att beskriva patienters upplevelser av palliativ vård. Studien baseras på en litteraturstudie där sju kvalitativa artiklar med patienters upplevelser analyseras utifrån Evans (2003) modell. De flesta artiklar är hämtade från databasen Cinahl.

Högspecialiserad sjukvård: kartläggning och förslag

Metod: En allmän litteraturstudie baserad på 7  Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av vår Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede  av B Lindahl — Att arbeta som sjuksköterska innebär både att rädda liv och att vårda patienter i livets slutskede. Vård av patienter i palliativt skede bedrivs inom olika  1. Skillnader i symtomlindring för äldre personer med eller utan brytpunktssamtal – vid vård i livets slutskede på särskilt boende.

En systematisk  av J Johansson · 2019 — Eftersom sjuksköterskan ska arbeta för att främja hälsa så är också kunskapen om de 4 närståendes upplevelser vid palliativ vård centralt. Denna studie är  Du kan få palliativ vård om du har en livshotande sjukdom som du inte kan bli av med. Palliativ vård kan förebygga och lindra symtom, och ibland också bidra till  Bakgrund.